Alzheimer Disease Symptoms Essay

2959 words - 12 pages

ALZHEIMER
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ.
Γεροντική-χρόνια-προοδευτική-φλοιώδης. (πρώιμη – όψιμη)
Α-συμπτωματικά : μνημονική κάμψη (ιππόκαμπος) - επειδή είναι σύμπτωμα γήρατος δεν αναγνωρίζεται εύκολα.
Σαφή συμπτώματα: έκπτωση κοινωνικής και επαγγελματικής λειτουργικότητας, δεν παρακολουθεί τον λόγο - έκπτωση της γνήσιας ανθρώπινης επικοινωνίας, περιορισμός γλωσσικού πλούτου, εκτελεστικές ...view middle of the document...

ν. ή το αντίθετο. Του δίνουμε ρόλους για δράση, ομαλή επαναφορά από ονειροπόληση.

Είδη μνήμης που παραβλάπτονται:
1. Οσφρητική μνήμη
2. Οπτική μνήμη ( οπτική αντίληψη)
3. Απτική μνήμη
4. Ακουστική μνήμη (ψυχοσημασιολογική αντίληψη)
5. Γευστική μνήμη – χάνουν τα επιθήλεια της γλώσσας. Αίσθηση παγωμένου-καυτού.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Φαρμακευτική αγωγή: αναστολείς της χολινεστεράσης – ενίσχυση γνωσιακών ικανοτήτων και επιβράδυνση γνωσιακής έκπτωσης > ελαφρά μορφή DAT. Μεμεντίνη-δρα στους υποδοχείς γλουταμινικού. Για διεγερση: χαμηλή δόση αντιψυχωτικού. Τα υπναγωγα – βενζοδιαζεπίνες δρουν αθροιστικά σε οργανικά συμπτώματα (καρδιαγγειοπάθεις – πνευμονοπάθειες – τακρίνη (ηππατοτοξικότητα))
Μεσογειακή διατροφή – φυλλικό οξύ Β9(πράσινα), αντιοξειδωτικές ουσίες Β6, διακοπή τοξικών ουσιών και βλαβερών συνηθειών. Αποφυγή> χοληστερίνη, πίεση, ζάχαρο, παχυσαρκία, χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Ποιες διαταραχές ομιλίας παρουσιάζουν οι ασθενείς DAT;
2. Ποιες γλωσσικές ανεπάρκειες αρχικά (2) και στα μεσαία (3) στάδια;
3. Ποιες είναι οι κυριότερες δοκιμασίες γλωσσικών ικανοτήτων;
4. Ποιες επιπτώσεις έχει η έκπτωση της σημασιολογικής μνήμης;
5. Πώς γίνεται η μη φαρμακευτική παρέμβαση σε ασθενείς με γλωσσικά ελλείμματα λόγω άνοιας; Αναπλαισιώνουμε επανορθωτικά...

Other Essays Like alzheimer disease symptoms

Alzheimer Disease Essay

1474 words - 6 pages Alzheimer Disease 2013 michaeltin [Type the company name] 4/30/2013 Alzheimer’s disease is an irreversible, progressive brain disease that slowly destroys memory and thinking skills, and eventually even the ability to carry out the simplest tasks. In most people with Alzheimer’s, symptoms first appear after age 60. Estimates vary, but experts suggest that as many as 5.1 million Americans may have Alzheimer’s disease. Alzheimer’s disease

Spirituality and Nursing Essay

2670 words - 11 pages progressive loss of the powers of the brain (Alzheimer Scotland 2009). Alzheimer’s disease is the most common kind of dementia, which is caused by a build up of protein in the brain, but there are many more types of this illness. Other types of dementia include vascular dementia, which is caused by problems in the supply of blood to the brain cells. There are other forms of dementia, which are less common. They include dementia with Lewy body, Pick’s

Alzheimers Disease

2707 words - 11 pages it targets, what are the signs of detecting this disease, and if there is a way to cure it. Alzheimer’s was first discovered in the early 1900’s by a German physician, Alois Alzheimer. He discovered the disease while observing a patient, a 51 year old woman named Frau Auguste D., who developed symptoms of memory loss and had difficulty understandings and speaking. After a few years of observations, Dr. Alxheimer discovered a progression of

Alzheimer's Disease

1239 words - 5 pages What is Alzheimer's?Todd AkinsWestern Kentucky UniversityImage yourself walking into church one morning and sitting beside your family and not having a single clue who anybody is or where you are at. Alzheimer's disease is a permanent, progressive brain disease that gradually terminates a person's memory and overtime the disease will take away your ability to do your day to day lifestyle. Alois Alzheimer was the first to discover the disease in

Treatments For Alzheimer's Disease

2104 words - 9 pages INTRODUCTION Throughout history there have been reports of decreased memory and mental deterioration that accompanied old age. Alzheimer’s disease (AD) was named after Dr. Alois Alzheimer who described the symptoms in a woman in Germany in the 1907 but it was not until the 1970’s that AD was considered to be a major disorder and AD continues to be a major health concern worldwide (Reger, 2002). The onset of symptoms is usually between 40 and

Pathology Signs and Symptoms - Essay

729 words - 3 pages hemiplegia. Commonly called a stroke. Parkinson’s Disease- Chronic disorder of the nervous system with fine tremors, muscular weakness, rigidity, and a shuffling gait. Named for British physician Sir James Parkinson. Reye Syndrome-Combination of symptoms first recognized by Australian pathologist R. D. K. Reye that includes acute encephalopathy and damage to various organs, especially the liver. This occurs in children under age 15 who have had

Discovering Myself

1233 words - 5 pages  Squamous-cell carcinoma (redirect from Squamous-cell skin cancer) cancer occurring in many different organs, including the skin , lip s, mouth , ... There are also a few rare congenital diseases predisposed ... 17 KB (2,127 words) - 03:21, 14 February 2011  Alzheimer's disease (redirect from Alzheimer's diseases) Alzheimer's disease(AD), also called Alzheimer disease, senile dementia of the ... countries , AD is one of the most costly diseases

Networking Events - Lose the Fear and Gain the Benefits

1138 words - 5 pages used house hold product that contains aluminium is deodorant (antiperspirants). The aluminium contaminant found in most antiperspirants is Aluminium Chlorohydrate. A 1990 study discovered an association between exposure to aluminium and long-term use of antiperspirants and Alzheimer抯 disease.燨bservations made indicated a trend toward a higher risk with increasing frequency of use?2). Due to the ease of Aluminium being absorbed through the skin

Health and Social

1569 words - 7 pages dementia and their causes 1. List the most common causes of dementia. Alzheimer disease this is the most common cause of dementia, during the course of the disease the chemistry and structure of the brain changes, leading to the death of brain cells. Vascular dementia If the oxygen supply to the brain fails, brain cells may die, this can happen from a strokes or over time through series of small strokes. Lewy body disease this form of

Dementia Care

1930 words - 8 pages mental function. Dementia is a collection of symptoms including memory loss, personality change, and impaired intellectual functions resulting from disease or trauma to the brain. These changes are not part of normal aging and are severe enough to impact daily living, independence, and relationships. There will likely be noticeable decline in communication, learning, remembering, and problem solving. These changes may occur quickly or very slowly

Compare and Contrast the Pathological Features of Alzheimer's Disease and Pick's Disease

3930 words - 16 pages of neurodegenerative disease, occurring approximately one-tenth as often as Alzheimer’s, typically exhibiting early personality changes and reduction in functional activity. Even though both Alzheimer’s and Pick’s disease are types of cerebral cortical degeneration they exhibit somewhat different clinical symptoms. Characteristically one of the first signs of Pick’s disease is behavioural abnormalities consistent with frontal lobe

Related Papers

Disease And Disorders Essay

541 words - 3 pages brain that regulate breathing and the heart. Treatment There is a push to find a new treatment to stop, slow or even prevent Alzheimer. There are currently two drugs that treat the cognitive symptoms of the disease but they don’t treat the underlying cause of Alzheimer. Researchers believe to successfully treat Alzheimer’s will involve a “cocktail” of medications that aimed at several targets, much like the treatment of cancer. Neurotransmitter

Alzheimer’s Disease Essay

1126 words - 5 pages Alzheimer’s Disease Michael A. Smith HCS/245 May 26, 2014 Dr. Michelle Clemons Alzheimer’s Disease Alzheimer is a stage of dementia which ability of the brain appears to stop functioning, such as creating memory loss, judgment instability, lack emotions with reasoning and changes in behavior. This is found more common in the elderly population of people. Studies shows apparently some people over sixty-five develops forms of

What Is Alzheimer's Essay

639 words - 3 pages affected by this disease in numerous ways mentally and emotionally but the real impact didn’t hit until my mother was diagnosed with the beginning stages of Alzheimer’s. History As a neuropathologist Alois Alzheimer studied a case of a 51 year old woman when she died, Alzheimer performed an autopsy and discovered that she had “cerebral atrophy” (deterioration of the brain), “senile plaques” (protein deposits) and “neurofibrillary tangles

Alzherimer's Disease Essay

2506 words - 11 pages as well as society as a whole. The purpose of this paper is to look at the disorder, as well as to discuss the history, symptoms, diagnosis and hopes of a cure for Alzheimer’s disease. History Around the turn of the century, two kinds of dementia were defined by Emil Kraepin: senile and presenile. The presenile form was described more in detail by Alois Alzheimer as a progressive deterioration of intellect, memory and orientation. As a