This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

Chemia Fizyczna Essay

1938 words - 8 pages

Grupa A
1. Co to jest współczynnik absorpcji i od czego zależy i jakie może mieć wymiary? Opisz znane Ci sposoby ilościowego wyznaczania nieznanego stężenia stosowane w spektrofotometrii.
Mówi ono, że natężenie światła przechodzącego przez warstwę substancji maleje wykładniczo wraz ze wzrostem grubości tej warstwy, wiązka promieniowania monochromatycznego po przejściu przez jednorodny ośrodek absorbujący o grubości b ulega osłabieniu:
I=I0*e-kb (w indeksie)
I0-natężenie promieniowania padającego na ośrodek absorbujący
l- natężenie promieniowania po przejściu przez ośrodek absorbujący
b-grubość warstwy absorbującej
k- współczynnik absorpcji
...view middle of the document...

3. W jaki sposób wyznaczaliśmy parametry izotermy adsorpcji dla układu węgiel – kwas octowy, od czego zależy wartość
Przygotowanie min. 5 roztworów – miareczkowanie ich w celu określenia dokładnego stężenia, następnie miareczkowanie po adsorpcji z określonym składnikiem, następnie liczyliśmy liczę moli danego roztworu zaadsorbowanego przez 1g adsorbatu po logarytmowaniu wartości adsorpcji i stężenia metodą najmniejszych kwadratów. Wartość tych parametrów zalezy od stęzenia po adsorbci i ilości moli kwasu octowego zaadsorbowanego przez węgiel.
4. Jakie reakcjie nazywamy reakcjami fotochemicznymi, omów ich przebieg. Omów reakcję rzędu pierwszego i jej szybkość
Reakcjami fotochemicznymi nazywamy reakcje, które zapoczątkowane są przez absorpcję kwantów promieniowania elektromagnetycznego. Promieniowanie wywołujące reakcje fotochemiczną może być absorbowane bezpośrednio przez reagujące cząsteczki albo przez cząsteczki innej substancji zwanej sensybilizatorem. Wzbudzona optycznie cząsteczka sensybilizatora przekazuje energię wzbudzenia cząsteczce reagującej nie na drodze optyczenj (bezpromieniście)
Reakcje rzędu pierwszego – nazywamy reakcję, której szybkość jest proporcjonalna do pierwszej potęgi stężenia składnika reagującego A->produkty
Równanie kinetyczne dla reakcji 1 rzedu można zapisac:
CA=C0*e-k*t
CA- stężenie substratu w czasie t
C0- początkowe stężenie substratu A (w czasie t = 0)
T – czas
K stała szybkości reakcji
Czas zależy od stężenia początkowego substratu
8. Na trójkącie stężeń Gibbsa nanieś krzywą binoidalną dla układu który był na ćwiczeniach i na jego przykładzie wyjaśnij następujące pojęcia: faza,składnik niezależny,granica faz, stopień swobody i warstwa.
Faza- stan materii która jest jednorodna w całum obszarze pod względem składu chemicznego i stanu fizycznego.
Składnik- chemiczne indywiduum układu – Jan lub cząsteczka w nim obecna.
Składnik niezależny – każdy chemicznie niezależny składnik układu i każde niezależne indywiduum; niezbędną ich liczba do określenia składu faz obecnych w układnie.
Granica faz – granica między fazami układu wielofazowego na której następuje szybka zmana fizykochemicznych właściwości układu.
Stopień swobody - minimalna liczba niezależnych zmiennych opisujących jednoznacznie stan (modelu) układu fizycznego, W praktyce stopień swobody określa liczba zmiennych układu, które można zmieniać, bez automatycznego powodowania zmian pozostałych zmiennych.
Warstwa - jest to warstwa oddzielająca poszczególne fazy w układach wieloskładnikowych na której zachodzą skokowe zmiany właściwości poszczególnych faz.

Grupa B
1. Omów na czym polegają odchylenia od prawa Lamberta-Beera i opisz przyczyny ich powstawania, co nazywamy optymalną długością fali i jak ja możemy wyznaczyć.
Odchylenia od prawa absorpcji:
-chemiczne...

Other Essays Like Chemia Fizyczna

The French And Indian War: The "Real" First World War

1955 words - 8 pages The Seven Years War, or more commonly referred to as “The French and Indian War”, has been called the true First World War. In this book The French and Indian War: Deciding the Fate of North America, the author and historian Walter R. Borneman paints a detailed and elaborate picture that justifies the claim of it being the first true war of global proportions. If ever there truly was a climax to the never ending feud of the European powers

Is The Use Of Animals In Medical Research A Necessary Measure?

1513 words - 7 pages Throughout history, animals have been used in experiments to test product safety and obtain medical knowledge that benefits both humans and animals alike. Every year there are numerous medical breakthroughs, such as medications and surgical instruments, which are tested on animals to insure their safety before they are deemed acceptable for human use. Even though the results of the experiments saved millions of human lives, they are also

Education And The Evolving Job Market

2363 words - 10 pages The lives of students today are changing. They are preparing for lives and jobs that have never before existed. If teachers hope to have a significant and worthwhile impact on these quickly changing lives, they must change the way they think, prepare, and instruct our future generations. Children cannot afford to have teachers who remain stagnant in their methods and ideals. Students crave instructors that are willing to allow them to tap

Young And Relentless

1737 words - 7 pages There are numerous influences that can be responsible of teenager’s behaviors and attitude as they develop. One factor that is important to these behaviors is parental figures being over involved or uninvolved in their children’s lives. Many of these effects include illegal substance abuse, rising sexual activity, underage alcohol consumption, and tobacco use. Studies show parental participation plays a key role in the characteristics developed

The Natural Law Theory

1231 words - 5 pages Obeying by the natural law theory is the only true and moral way to live life; especially a life lived in God’s image. God’s presence is a guiding factor to obtaining a moral and virtuous life, which can only be obtained by following the natural law theory. God created a set of laws as a supreme guide for humans to live life, like any law these laws were created to ensure wellbeing for everyone. The laws he created are the civil law, the natural

Resolved: Presidential Signing Statements Threaten To Undermine The Rule Of Law And The Separation Of Powers

1811 words - 8 pages The subject of signing statements has created much debate among the houses of Congress, government officials, and the public alike. These signing statements fall under the categories of constitutional and legislative history signing statements. Constitutional signing statements are those in which the president deems certain provisions of the legislation as unconstitutional, therefore they should not be enforced (Bradley & Posner, 2006

Oppressive Systems Of Government In Egypt And Animal Farm

1529 words - 7 pages As in Egypt, Orwell demonstrates through his allegorical novel “Animal Farm” that leaders are able to establish and maintain power over a people, and in turn create an oppressive and corrupt government system. Orwell shows the significant difference in the education and levels of knowledge in the animals, and how the government takes advantage of this difference. The split between the levels of intelligence is portrayed in the first chapter when

The Pathway To Psychosis

1415 words - 6 pages “How all occasions do inform against me” is a line from act IIII, scene IIII of William Shakespeare’s Hamlet. This line, spoken by Hamlet, expresses his emotional state as he is currently overwhelmed by the death of his father, the king of Denmark, and the situation surrounding it. After Hamlet learns of his father’s death he finds out that his mother has married Claudius, Hamlet’s uncle. On top of all of that, Hamlet soon after

Rated “M” For “More Censorship Not Needed”

1241 words - 5 pages Since the moment video games became a commercial success there have been people who have pushed for unfair amounts of censorship to be placed upon the content of the games and its availability to children. These groups push for increased regulations on content but there is already an appointed group to handle this issue, the ESRB. Even though there has been an increase in mature content in the video game industry, increased censorship is not

Four Components Of A Legally Astute Social Media Marketing Manager

1914 words - 8 pages With the advances in technology constantly changing companies have to find better ways to market their products to consumers. The explosion of Facebook has given companies a way to market products to consumers. Examine how a legally astute manager can use social media to his advantage. Review different forms of dispute resolution and determine which one works the best. What is the best course of action, the government can use to

Obama's Values

1217 words - 5 pages As individuals, we don’t tend to take action unless it’s for self-interest; however, in Dreams from My Father, Obama spends three years, after college, as a community organizer in Chicago. Obama goes through tribulations, disappointments, and even complete failures organizing meaningful events, decisive meetings, and humble gatherings but he keeps working toward achieving any possible change in the community. Even though results give him every

Related Papers

The Separation Of Capital Ownership And Control

1577 words - 7 pages The argument of whether the separation of capital ownership and control is an efficient form of organization has constantly been a controversial issue. The criticism whether the controllers’ act is in the best interest of the owners’ wills never end as long as hired managers operate management. As the number of public companies has been increasing over the course of this century, meanwhile the American style of contact based corporation has

The Versatility And Flexibility Of Oled's

1014 words - 5 pages In April 1, 2002, organic light emitting diodes gain rise in the scientific community with their published, more practical form at Ames Laboratory. “Scientists at the U.S. Department of Energy's Ames Laboratory, in collaboration with scientists at the University of Michigan, Ann Arbor, have developed and demonstrated a novel, fluorescence-based chemical sensor that is more compact, versatile and less expensive than existing technology of its

Comparing The Moral Virtues Of Antony And Julian The Apostate

1103 words - 5 pages Roman emperor Julian the Apostate and Christian leader Antony both exhibited many qualities of character during their existence. Both of them led very distinctive lives although shared several ethical values. Book 25 of “The Later Roman Empire” and the book “Early Christian Lives” show concrete evidence of this. In the following essay, I will argue how both leaders’ lives were devoted to their religious beliefs and their mutual cardinal virtues

Living In A Cashless Society Essay

1637 words - 7 pages Money in a traditional sense no longer exists. Money is becoming much of a concept than a physical material, and most ordinary bitter have not see the reality of the switch. People today are using credit and debit cards on a regular basis and in everyday situations such as meal purchased at fast food, highway tolls, clothing, groceries, gas stations, etc. all of these means of systems could be regarded as a cashless society or world. The question