Climate Change Essay

1545 words - 7 pages

SIMULA
Ang Pagsiklab ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig Noong tag-araw ng 1939, sinalakay ni Hitler at ng kanyang hukbo ang Austria at Czechoslovakia upang gawing teritoryo ang mga ito.Tinangka rin niyang kunin mula sa Poland ang Baltic Port at angPolish Corridor.Tumanggi ang Poland kayat nagkakrisis.Unang araw ng Setyembre 1939, nang ang puwersa ng Nazismo sa lupa at himpapawid ay sumalakay sa Poland. Ipinaglaban ng magigiting na taga-Poland ang kanilang kalayaan. Nang mabatid ito ng Britain at France, sila ay nagpahayag ng pakikidigma sa Germany. Noong ika-17 ng Setyembre, ang Russia na may lihim na kasunduan kay Hitler ay sumalakay rin sa Poland sa gawing Silangan.
KASUKDULAN
Ang Digmaan ...view middle of the document...

Nabahala sila sa kaligtasan ng Inglatera pati na ng layuning demokrasya. Pinagpatibay ng Kongreso ang batas na Lend Lease na nagsabing ang United States ay magbibigay ng kagamitang pandigma sa lahat ng lalaban sa mga kasapi ng Axis Powers. Naging miyembro ng puwersang Alyado ang United States noong 1941. Noong Agosto 1941, sa may baybayin ng Newfoundland ay nagpulong sina Pangulong Roosevelt ng America at Winston Churchill, punong ministro ng Inglatera. Doon, isinagawa nila ang isang kasunduan na kilala sa tawag na Atlantic Charter. Tinitiyak ng kasunduan na “pagkatapos wasakin ang tiraniya ng Nazi, lahat ng mga bansa ay mabubuhay sa kapayapaan, malaya sa takot, at di na muling gagamit ng puwersa.”
Ang Digmaan sa Pasipiko Samantala, habang namiminsala ang Hukbong Nazi sa Europa, ay naghahanda naman ang Hukbong Hapon sa pagsalakay sa Pasipiko. Upang ito ay masugpo, pinatigil ng United States ang pagpapadala ng langis sa Japan mula United States. Ang Punong Ministro ng Japan na si Hideki Tojo ay nagpunta kay Embahador Saburu Kurusu upang tulungan si Admiral Kichisaburu Nomura sa pakikipagtalastasan nang sa gayon ay maiwasan ang krisis ng Amerika at Japan. Habang pinag-uusapan ang kapayapaan, ang mga Japan ay naghahanda sa digmaan. Ang Germany at Italy ay tumulong sa Japan at nagpahayag rin ng pakikipagdigma laban sa United States noong ika-11 ng Disyembre, 1941. Ilang oras matapos salakayin ang Pearl Harbor, ang mga eroplano ng Japan ay sumalakay din sa Pilipinas at winasak ang hukbong panghimpapawid sa Clark Field, Pampanga. Dumaong ang Japan sa Hilagang Luzon. Sa pamumuno ni Pangulong Manuel L. Quezon ng Pamahalaang Komonwelt at Heneral Douglas MacArthur, magiting na lumaban sa mga Hapon. Tuluyang nasakop ng Japan ang Maynila noong ika-2 ng Enero, 1942. Ang pinakahuling pananggalang ng demokrasya ang Bataan at Corregidor.
Noong ika-7 ng Disyembre 1941, biglang sinalakay ng Japan ang Pearl Harbor, isa sa mga himpilan ng hukbong dagat ng United States sa Hawaii. Ang pataksil na pagsalakay na ito sa Amerika ay tinawag na “Day of Infamy.” Nagpahayag ng pakikipagdigma sa Japan ang United States, gayon din ang Britanya. Ang Germany at Italy ay sumugod sa panig ng Japan at nagpahayag din ng pakikipagdigma laban sa United States noong ika-11 ng Disyembre, 1941. Samantala, nakapaghanda ang Austria at nabigo ang Japan na masakop ito.
Kasabay ng pananalakay sa Pilipinas ang pagsalakay at pagsakop ng mga Hapones sa Thailand, British Malaya, Hongkong, Guam, at Wake Islands. Narating ng Hapon ang tugatog ng tagumpay sa pananakop sa Pasipiko nong 1942 at nagtatag sila ng Greater East Asia Co-Prosperity Sphere. Unti-unti namang nakabangon ang United States mula sa pagkatalo sa Pearl Harbor at sa Pilipinas. Gumawa agad ang mga Amerikano ng mga kagamitang pandigma bilang kapalit sa mga nawasak ng Hapon. Tinipon nila ang mga puwersang Alyado na pinamumunuan ni Heneral Douglas MacArthur na nakatakas mula sa Corregidor at nangako sa mga Pilipino ng “I Shall...

Other Essays Like Climate Change

Climate Change Essay

726 words - 3 pages changes brought on by global warming pose a serious problem for the world. These climate changes effect the physical structure of the earth and if explained correctly can rapidly change attitudes toward the seriousness of global warming. Let’s begin with the build-up of greenhouse gases. The increase of gases in the earth’s atmosphere has caused the earth’s climate to change rapidly. For instance, previous years like 2005 were recorded as

Climate Change Essay

730 words - 3 pages TOPIC: Climate change What do you understand from the topic? * Major contributors: carbon dioxide, black carbon (soot), methane * Causes floods, draughts, storms * Needs to develop mitigation measures and viable adaptations How, with the course that you want to take would enable you to contribute to this company through this topic? * Country signing United Nations agreement, further reinforcement through conferences

Climate Change – Global Warming

2369 words - 10 pages Research Paper EN 102 Climate Change – Global Warming Climate change has become really important for the whole world due to its drastic change, because of the release of carbon dioxide and other gases in the Earth’s atmosphere. The climate on Earth has always been a subject of change. From history we know that there was an ice age on the planet Earth that ended about 10,000 years ago. The time has passed; “people have developed advanced

A Climate in Change

3353 words - 14 pages Research paper A climate in change Introduction ”The average temperature on earth could increase with 4 degrees within this century.” This could have been a headline in any Swedish newspaper during the last 10 years. It is a headline that easily could have been accepted as by the public as actual facts without any further thoughts. Even if this statement does not necessarily have to be inaccurate, it does not fable the entire truth

Climate Change Regulation

908 words - 4 pages Climate Change Regulation SCI/362 March 7, 2011 Climate Change Regulation With the more recognized concerns of environmental ethics and climate control since the 1970s, humans on Earth face greater consequences of health risks, air pollution, climate change, and depleting resources. As the human population grows even closer to the seven billion mark, humans are consuming more resources—especially in the more developed countries

Debate Speech Climate Change Ireland

594 words - 3 pages Ireland commitment to tackle Climate change doesn’t just happen in Ireland. To follow up on what Aaron said Ireland has done plenty to help those in the Developing world tackle climate change. Our overwhelming support to the developing world illustrates the fact that Ireland knows climate change is massively exacerbated in the developing world. No matter how much we make Ireland echo friendly it cannot compete with other countries on the Co2

Climate Change and Global Warming

2607 words - 11 pages . CLIMATE CHANGE AND. GLOBAL WARMING Global warming and climate change is looked at in this section of the global issues web site. Introduced are some of the effects of climate change. In addition, this section attempts to provide insights into what governments, companies, international institutions, and other organizations are attempting to do about this issue, as well as the challenges they face. Some of the major conferences in recent

Climate Change and Arab Spring

591 words - 3 pages We have all heard of climate change, either along the absolute denials it is even occurring or the apocalyptic scenarios. At this stage it is an irrefutable fact that climate change is occurring on a global scale, with the effects being experienced everywhere. Ranging from negative effects such as desertification, rising sea levels and numerous others to the occasional positive one such as the warming up of the temperate regions. The causes

climate change and its effect on Bangladesh

836 words - 4 pages What is Climate Change? Climate change is the result of greenhouse gases (GHGs), principally carbon dioxide, building up in our atmosphere and helping to trap heat. According to the vast majority of the world's scientists this has caused the climate to change globally. Over the past two decades, the evidence that GHG is continuing to build-up as a result of human activities has become conclusive i.e. these changes have come about as a

Alleviating Poverty and Tackle Climate Change

687 words - 3 pages Alleviating Poverty and Tackle Climate Change Today we stand on the precipice of a deep chasm. Plummeting the world into oblivion or raising it to paradise lies in our hands. This is an extremely dangerous power in the hands of the unscrupulous and avaricious human race. The chances of us descending into the depths are much much much greater than that of us creating heaven on this planet. (Be morose and sad but look into debo's eyes when you

The Global Health Threat of Climate Change

1516 words - 7 pages Climate change is the biggest global health threat of the 21st century. Effects of climate change on health will affect most populations in the next decades and put the lives and wellbeing of billions of people at increased risk. During this century, earth's average surface temperature rises are likely to exceed the safe threshold of 2°C above preindustrial average temperature. Rises will be greater at higher latitudes, with medium-risk

Related Papers

Climate Change Essay

560 words - 3 pages CLIMATE CHANGING AND THE EFFECT IT HAS ON YOU Dijonne King PSC 140 December 1, 2013 Climate change is the climate patterns attributed largely to the increased levels of atmospheric carbon dioxide produced by the use of fossil fuels. Climate change has recently become a huge issue here on Earth. The use of fossil fuels has largely affected the world as we see it today. Temperatures are rising, snow and rainfall patterns are shifting

Climate Change Essay 659 Words

659 words - 3 pages eaAGI AWA KAIRA 08048938 Topic: In what ways does climate change challenge International relations, if at all? Climate change has been one of the biggest threats to the environment. International relations scholars have initiated various approaches to tackle this issue through means of international cooperation and implementing negotiations as well as treaties. Issues on climate change we believe is a global problem and activities

Climate Change Essay 941 Words

941 words - 4 pages Effects of Climate Change How will climate change effect us, there are many factors that will be affected by climate change including rising sea levels, drought and loss of agricultural land. Increasing temperatures caused by climate change will make the water of the oceans expand; ice melting in the Antarctic and Greenland will also contribute to the sea level. Sea levels could rise by as much as 25 to 50 cm, by 2100. Greater sea levels will

Climate Change Essay 1918 Words

1918 words - 8 pages SNC2D Name: ______________ Climate Change Unit Review Questions: 1. What is the difference between weather and climate? Weather is the environmental conditions (temp, precip, wind, cloud) in a particular place at a particular time. Climate is the average environmental conditions averaged over many years (>30). 2. Identify which of the following statements refer to climate and which refer to weather by writing C (climate