Doe , Design Of Expertiments Essay

4364 words - 18 pages

บทที่ 11: การออกแบบการทดลองเบืองตน

บทที่ 11

การออกแบบการทดลองเบื้องตน
(Introduction to Design of Experiment)
11.1 บทนํา
พันธกิจที่สําคัญอยางหนึ่งขององคกรคือ การจัดการดานคุณภาพ และ ผลิตภาพ ซึ่งใน 2 ดานนี้ คุณภาพเปนตัว
แปรตนที่สงผลโดยตรงตอผลิตภาพ คุณภาพจึงเปนปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการแขงขันขององคกรทั้งระยะสั้น
กลาง และยาว โดยปจจัยที่สงผลตอระดับคุณภาพคือ ความผันแปร (Variation) ซึ่งเปนสิ่งที่ไมแนนอน แตอาจคาดเดา
ควบคุม หรือแมกระทั่งกําจัดไดดวยวิธีการทางสถิติ ดังนั้นการปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการ หรือผลิตภัณฑ ไมวาจะ
ดําเนินการดวยเทคนิคใดก็ตาม จําเปนตองมีเครื่องมือทางสถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห เชนการปรับปรุงคุณภาพดวย
หลักการของซิกซซิกมา (Six ...view middle of the document...

บูรพา

บทที่ 11: การออกแบบการทดลองเบืองตน

เนื้อหาในบทนี้กลาวถึงหลักการเบื้องตน เกี่ยวกับการออกแบบการทดลอง โดยครอบคลุมความหมายของการ
ออกแบบการทดลอง วัตถุป ระสงค ขั้นตอนการออกแบบการทดลองทั่วไป และการออกแบบการทดลองแบบแฟกทอเรียล
แบบ 2k การวิเคราะหผลการทดลอง และการแปรความหมายเพื่อนําไปใชงานตอไป
11.2 การออกแบบการทดลอง (Design of Experiment, DOE) คืออะไร
DOE คือการทดสอบ หรือ ชุดของการทดสอบ เพื่อศึกษาผลของปจจัยนําเขา (Input) ตอผลลัพธที่สนใจ
คุณลักษณะทางคุณภาพ หรือ Quality Characteristics) โดยการเปลี่ยนระดับของปจจัยนําเขาอยางตั้งใจตามแผนการ
ทดลองที่ออกแบบไวมีคําศัพทที่ตอ งทราบคือ
-

-

-

ปจจัย (Factor) เปนปจจัยอิสระ (Independence) ที่ผูวิเคราะหสงสัยวาจะสงผลตอผลลัพธ ซึ่งแบงเปน 2
ประเภทคือ ปจจัยที่ควบคุมไมได (Uncontrollable factor หรือ Noise factor) แทนดวย z1, z2,…, zn และ
ปจจัยที่ควบคุมได (Controllable factor) แทนดวย x1, x2,…xn โดย DOE จะมุงเนนที่การศึกษาเพื่อบงชี้
ผลกระทบจากปจจัยที่ควบคุมไดตอผลลัพธที่สนใจ ในขณะที่ตองการกระจายผลของปจจัยที่ควบคุมไมได
ไมใหสงผลตอผลลัพธอยางมีนัยสําคัญ ปจจัยที่ควบคุมไดจะเรียกวา ทรีตเมนท (Treatment)
จํานวนครั้งในการทําการทดลองซ้ํา (Replication) เปนการทําการทดลองซ้ําดวยเงื่อนไขที่เหมือนกัน โดยใน
การทดลองหนึ่ง ๆ จะมีจํานวนเงื่อนไขการทดลอง (Treatment combination) เทากับผลคูณของจํานวน
ปจจัยและจํานวนระดับของแตละปจจัย เชน การทดลองที่มี 2 ปจจัย ๆ ละ 2 ระดับจะมีทั้งหมด 4 เงื่อนไข
การทดลอง
ผลลัพธทสนใจ (Response) เปนคุณลักษณะทางคุณภาพที่สนใจ ซึ่งเปนปจจัยไมอิสระ (Dependence)
ี่
ตองการศึกษา ควบคุม ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญตามการเปลี่ยนแปลงของ ทรีตเมนทตาง ๆ
การสุม (Randomization) เปนสวนหนึ่งของ DOE ที่พยายามใหผลของ Uncontrollable factors กระจาย
อยางสม่ําเสมอกับคาของ response ที่ไดจากการทดลอง

นอกจากนี้ยังมีคําศัพทอื่น ๆ ซึ่งจะอธิบายสอดแทรกในเนื้อหาตามความจําเปน ความสัมพันธระหวาง ปจจัย กระบวนการ
และ ผลลัพธ แสดงไดดวยตัวแบบทั่วไปของกระบวนการดังรูปที่ 11.1
วัตถุประสงคของการออกแบบการทดลองสามารถสรุปไดดังนี้
1. บงชี้ปจจัย x’s ที่อิทธิพลตอ Response
2. กําหนดระดับที่เหมาะสมของปจจัย x’s ที่อิทธิพลตอ Response Y เพื่อให Yมีคาเทากับหรือ ใกลเคียงกับ
เปาหมายมากที่สุด
3. กําหนดระดับที่เหมาะสมของปจจัย x’s ที่อิทธิพลตอ Response Y เพื่อใหมีความผันแปรของคา Y ต่ํา
4. กําหนดระดับที่เหมาะสมของปจจัย x’s ที่อิทธิพลตอ Response Y เพื่อใหอิทธิพลของ Uncontrollable
factor มีนอยที่สุด
โดย…บรรหาญ ลิลา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสหการ คณะวิศวกรรมศาสตร ม. บูรพา

บทที่ 11: การออกแบบการทดลองเบืองตน

รูปที่ 11.1 ตัวแบบทั่วไปของกระบวนการ
การออกแบบการทดลองเปนเครื่องมือที่สําคัญอยางหนึ่งของการควบคุมกระบวนเชิงสถิติ เชนหากผลของการ
ติดตามกระบวนการดวยแผนภูมิควบคุมบงชี้วากระบวนการ out-of-control ซึ่งอาจมีปจจัยจํานวนมากที่เปนไปไดที่จะ
เปนสาเหตุของความผิดปกติ การที่จะปรับปรุง แกไขเพื่อนํากระบวนการกลับสูภาวะภายใตการควบคุมจะเปนไปไดยาก
หากไมทราบวาปจจัยตัวใหนที่สงผลตอ Response อยางมีนัยสําคัญ การออกแบบการทดลองจึงเปน เครื่องมือที่นิยมใช
เพื่อบงชีปจจัยเหลานี้ ทั้งนี้หากมีการประยุกตหลักการของ DOE...

Other Essays Like Doe , Design of Expertiments

Harnessing Technology for the Future Essay

809 words - 4 pages inexhaustible energy of the sun. Each hour, enough sunlight reaches Earth to meet the world’s energy needs for a year. To harvest this bounty, we need technology that efficiently converts the sun’s energy into forms we can use. Developing this technology is the purpose of the U.S. Department of Energy (DOE) Solar Energy Technologies Program. Powerful Goals, Powerful Technologies The Solar Energy Technologies Program is part of the DOE

Standardize Baseline Essay

1288 words - 6 pages , tenders; • Data collection, compilation, SB calculations, Monitoring; Financial support needs: • International and national experts, stakeholder meetings; • DOE assessment (assessment report); • Application of the SB/first pilots; • Monitoring; 7 UNFCCC funding for Assessment Report Selection of DOE to prepare Assessment Report • • • • • • Request for funding for AR form (F-CDM-PSB-RF); Copies of letters sent to at least 3 DOEs (by DNA

Solar Energy

3148 words - 13 pages component design and advanced systems. 5 DOE estimates that by 2005, there will be as much as 500 MW of concentrating solar power capacity installed worldwide. Photo by Warren Gretz, NREL/PIX 02334 A technician measures mirror surface quality on a dish concentrator. Concentrating solar power technologies currently offer the lowest-cost solar electricity for large-scale power generation (10 MW-electric and above). Current technologies

Unit 9 Research - Computer System Build

819 words - 4 pages have designed for you will provide years of performance and reliability for your employees to be efficient and productive during their daily duties. I’ve provided you with a computer design that offers various options for future upgrade to enhance performance should your software mature or performance needs increase. Sincerely, John Doe President, ACME Computers Chief Solutions Architect Enclosure Summary, parts, vendors, manufactures

Research Topic Proposal

632 words - 3 pages Running Head: RESEARCH ARTICLE TOPIC Research Article Topic Choice Assignment No. 1 by John Doe August 1, 2011 Proposed Research Article Topic The Current Application and Future Prospect of Nanotechnology in IT Introduction Nanotechnology is the technology of manufacturing and manipulating molecular at the scale of 0.1 to 100 nanometers. Nanosize super particles display powerful electrical, chemical, and mechanical

Marketing and Six Sigma

1031 words - 5 pages design, by isolating and understanding impacts Management tool – by affording ‘transparent’ results that can be acted upon, as opposed to econometric black-box models Design of Experiments (DOE) – the backbone of Six Sigma, well documented and codified in training and certification courses What Marketers Need While Six Sigma is a valuable management process and has a lot to offer marketers, there is a sizeable gap between the potential and

Component and Process Flow of Palm Oil Mill

1627 words - 7 pages PRODUCTION OIL TANK (CPO) ROLEK NUT CRACKER ROTARY BRUSH STRAINER FATS OIL TANK WINNOWING COLUMNS PURE OIL TANK PUMP VACUUM DRYER CLAY BATH Wet Shells DISPOSAL Wet Kernel KERNEL TRAY DRYER KERNEL SILO SAND SLUDGE PIT EFFLUENT TANK PURIFIER HOLDING TANK PUMP Project Planning 3 yrs before commissioning.. Submit all applications to the relevant authorities. Some of them are:  MPOB - license  DOE – effluent disposal  PWD

Consideration for Ethics and Diversity Proposal Choose One or Two Ethical Considerations and One or Two Diversity Considerations on a Company You Will Research or Your Present Place of Employment....

974 words - 4 pages this regard it does not mean we are not vulnerable. It is in the best interest of our strategic HRM planning process to implement a Diversity Awareness Training Program and redesign the hiring process to minimize this bias from occurring during hiring. Proposed Action The first step is to design a Diversity Awareness Training Program for managers that promotes a positive work environment. The training program explains the current equal

Home Depot Report Analysis

2437 words - 10 pages attract. Home Depot attracts contractors, other retail stores, the do it yourselfer, and the average John Doe shopper. Home Depot is also attracting more and more women by increasing and expanding their EXPO Design stores which focuses on wall paper and other types of remodeling. So, whether you’re a contractor looking for lumber to build a house or John Doe who just broke his door handle and is looking to buy a new one, the Home Depot is your one

Land Rover: a Socially Responsible Company

1284 words - 6 pages Founded in 1948, Land Rover was designed with the tough working, never ending job of farming in extreme places in mind. Since its early days and with countless changes in designs and technology, Land Rover is still the epitome of toughness and forward thinking design. Now Land Rover is also addressing environmental concerns with initiatives such as e-Terrain Technologies, Sustainable Manufacturing and CO2 Offsetting (Land Rover, 2011). Land

Innovative Widgets Customer Service Plan

1118 words - 5 pages Innovative Widgets hold about them • Any incorrect information must be changed or destroyed Updated (date) CEO Innovative Widgets 2014 Reflection Reflect on how the design of your plan will work to achieve quality customer service and legal compliance. You may wish to include • how procedures will work to ensure quality time and cost specifications agreed with customers • key provisions of legislation and mandatory standards

Related Papers

Rich Industry Essay

651 words - 3 pages , Sachin Bhatia, to figure out an easier less time consuming method. Bhatia turned to Design of Experiment (DOE) to find the right ingredient. DOE techniques enables statisticians to determine simultaneously the individual and interactive effects of many factors that could affect the output results in whatever is being evaluated. By utilizing DOE, Rich was able to find the exact recipe needed to successfully produce their frozen dough. Let me

Doe Taguchi Design Essay

1211 words - 5 pages 9/25/2015 9/25/2015 Priyanka Palamuru SCSU Priyanka Palamuru SCSU Design of Experiment on a Catapult Taguchi Design Design of Experiment on a Catapult Taguchi Design Objective The objective of this project is to analyze the effect of various factors controlling the catapult model using Design of experiments (DOE). Design : Taguchi Software : Minitab17 Introduction Design of experiments (DOE) is a

4 Hours Work Essay

1655 words - 7 pages ), Ferriss had a revelation: he streamlined his business, eliminating distractions and automating systems until it was not only more profitable, but also took less of his time. Much less. He took a “mini-retirement”, and then decided to write a book about “lifestyle design”, about creating a life that balances work and play, maximizing the positives of both. The 4-Hour Workweek is divided into four sections, each of which explores one of the

Sustainable Development Essay

858 words - 4 pages development process. In 2001, English Partnerships (EP) collaborated with Northampton Borough Council, the Prince’s Foundation and EDAW, an urban design consultancy, to establish the Upton Working Group to implement the Upton project. Several revised additions of the Upton Urban Framework Plan followed through ‘Enquiry by Design’ for the period of 2001-2002, in late 2002 Northampton Borough Council granted planning consent for the new framework