This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

Organisations World Essay

1340 words - 6 pages

Kap 5 organisationers omvärld
I detta kursavsnitt ska vi vidga blicken något och studera hur organisationer samspelar med och är beroende av sin omvärld. Det är i första hand just samspelet och förhållandet mellan organisationer och omvärlden vi ska ta upp här. Hur organisationers omvärld ser ut är allt för olikt mellan olika organisationer, branscher med mera för att beskriva utförligt. Men just genom att förstå hur organisationer påverkas av sin omvärld så öppnas också ögonen för vad i omvärlden som det kan vara bra att hålla koll på. Detta avsnitt är centralt eftersom det ger många viktiga förklaringar till varför organisationer ser ut som de gör, varför vissa klarar sig bra och andra ...view middle of the document...

Ett exempel på detta är när vi beskriver naturen som ett ekosystem som innehåller enheter (djur och växter) som också kan beskrivas som system. Inflytandet inom organisationsteorin kom främst i och med att man menade att flera av ämnets klassiska teorier (de som framfördes av till exempel Taylor, Fayol och Weber) tycktes betrakta organisationer som slutna system, utan speciellt mycket utbyte med omvärlden. Åtminstone intresserade sig dessa klassiker inte för detta utbyte. I och med systemteorin så öppnade man upp för ett intresse för just detta utbyte mellan organisationer och sin omgivning vilket ledde till mängder av nya teorier och synsätt.
[pic]
Intresset för systemperspektivet och ett antal empiriska studier ledde på 1960-talet fram till något som i boken kallas för Kontextperspektivet, eller med den engelska termen contingency theory. Grunden för denna teori eller perspektiv var alltså flera studier, som vi ska titta närmare på snart. Men i grunden kan detta perspektiv beskrivas enligt ovan. Det finns inte ett enda ”bästa sätt” att organisera (eller för den delen leda) på. Hur mycket vi än forskar så kan vi inte komma fram till ett sådant sätt som passar i alla sammanhang. Det var ju just det som exempelvis Taylor strävade efter. Utan det beror på situationen vilket sätt som är bäst.
Contingency betyder just situation eller omständighet och tanken är snarare att organisationer, om de betraktas som öppna system som är beroende av sin omvärld, måste anpassa sig till olika situationsfaktorer. Ett tydligt sådant exempel är att organisationer måste anpassa sig till hur omvärlden ser ut. Organisationens resultat, dvs hur bra organisationen kommer att klara sig, beror då på hur väl man lyckats anpassa sig till olika situationsfaktorer. Eller med andra ord hur väl man lyckats matcha interna och externa faktorer. Interna faktorer skulle till exempel kunna vara produktutbud medan externa faktorer skulle kunna vara marknadens efterfrågan. Det är tydligt att denna matchning är avgörande för ett företags verksamhet!
[pic]
Tre empiriska undersökningar utförda på 1960-talet anses vara de som främst låg till grund för kontextperspektivet (contingency-teorin). Att de är empiriska innebär att de utfördes ute på fältet då man studerade verksamma företag och hur de såg ut. Även om dessa studier långt ifrån var och är de enda som har detta perspektiv så är det viktigt att ni känner till dessa och översiktligt vad de handlade om. Ni kan läsa om dessa i båda våra böcker, där de beskrivs på ett bra sätt. Det de har gemensamt är att de studerade relationen mellan organisationers struktur och olika situationsfaktorer och kunde visa på behovet av att anpassa strukturen efter dessa situationsfaktorer.
Burns och Stalker studerade relationen mellan struktur och omgivningens dynamik och osäkerhet, Woodward studerade relationen mellan organisationsstruktur och vilken teknologi som företagen främst använde medan Lawrence och Lorsch studerade relationen mellan...

Other Essays Like Organisations World

ThéOrie Des Organisations Essay

4590 words - 19 pages Théorie des organisations (LECGE1317) « Analyse d’un problème d’organisation » Professeur : M. M. De Nantueil Les assistantes : Emilie Malcourant et Stéphanie Coster Rapport réalisé par le groupe 102 Année académique 2014 – 2015 Table des matières Problématique 3 Résumé d’un article scientifique en lien avec la problématique 5 Deux notions complémentaires vues au cours 7 La première : le structuralisme 7 La deuxième

Organisations and Behaviour Essay

1417 words - 6 pages Introduction This report is built to evaluate the perceptive of organisational structure and culture on business. It embodies various detailed concepts regarding the different approaches of management and leadership. The paper will also present a study on the impact of different leadership styles in organisations. Furthermore, the issue which impact the individual behaviour in an organisation will be present along with the nature of groups and

2.5 School as Organisations

2717 words - 11 pages outside partner. The decision to become a Trust school is taken by the Governing body with parents having a say also. The lands are owned by a trust, which may include commercial organisations. • Voluntary aided school (VA). A voluntary aided school is a state funded school in England and Wales in which the foundation or trust (usually a religious organisation), contributes to building costs and has a substantial influences in the running of

Schools as Organisations

2538 words - 11 pages TDA 3.2 Schools as organisations 1 The structure of education from early years to post-compulsory education 1.1 Entitlement and provision for early years education Early years education is the first stage in the education of children up to the age of 5 and takes place in nurseries and reception classes. All 3-and 4-year-old children in England receive a free part-time education of up to 15 hours per week for 38 weeks of the year as

Schools as Organisations

1069 words - 5 pages Section 1 – Know the structure of education from early years to post – compulsory education 1.1 Summarise the entitlement and provision for early year’s education. The entitlement of all 3 – 4 year old is 15 hours (per week) of free early year’s education across 38 weeks of the year. If parents/carers wish for their child to have additional hours of education to suit there needs there will be an extra charge from the provider. There are

Do Organisations Need Managers

570 words - 3 pages Do Organisations need managers? Styles of Management It can be seen that there is a very diverse range of management styles which have evolved over time to create a spectrum stretching from autocratic to democratic, each with different principles on how an organisation should be managed. One of the earliest management styles was developed by the controversial Frederick W.Taylor with his idea of Scientific Management, which aimed to

Organisations And Behaviour

3326 words - 14 pages and services that customers want; obtaining candidates elected; raising cash for medial research; creating a profit to reward stockholders, managers, and employees; and being socially responsible and protective the natural environment). An effective organisation is one that achieves its goals (George and Jones, 2014, P.5). Since organisations exist to accomplish goals, the management should outline those goals and therefore provide the means

Unit 3 – Introduction to Marketing (P1) Describe How Marketing Techniques Are Used to Market Products in Two Organisations

1316 words - 6 pages P1) Describe how marketing techniques are used to market products in two organisations. Marketing is the process of meeting the necessities and wants of customers. Most businesses today are having rivalry towards generating the most profits as there are a lot of competitors in the business world. Marketing techniques are one of the ways that a business would do to increase its productivity and sales. Starbucks and Nintendo are two different

Unit 302 – Schools as Organisations

703 words - 3 pages Unit 302 – Unit 302 – Schools as organisations Learning Outcome 5: Understand the purpose of school policies and procedures Schools should provide a caring, constructive learning environment for pupils and safe, supportive working conditions for staff. Staff and pupils have the right to work and learn in a climate of respect. To achieve and maintain such order schools have policies and procedures. Policies and procedures are important

Assess the View That Cults and Sects Are Fringe Organisations That Are Inevitably Short Lived and of Little Influence on Contemporary Society. (33 Marks)

1119 words - 5 pages Yana Garcia Mander 13.0 hw. Assess the view that cults and sects are fringe organisations that are inevitably short lived and of little influence on contemporary society. Cults and sects are often hard to differentiate from one another, as a lot of them have very similar features such as a world-rejecting values and the offer of alternative explanations to traditional beliefs. According to Troeitsch, sects tend to be small, tight

Should An Organisations Engage In CSR?

1447 words - 6 pages Introduction:The concept of CSR is complicated and, contested and unclear boundaries (Lantos, 2001; Moon, 2002). The scope of SCR is wide and difficult to define (Hemingway, 2002).The purpose of this essay is to clarify the concept of CSR by reviewing the different viewpoints of the business role in society from economic, ethical, altruistic and strategic. Concludes that strategic CSR is good for business & society.Defining CSR"An

Related Papers

Literature Review Of Job Satisfaction And Organizational Commitment In Organisations

2046 words - 9 pages Literature review of Job satisfaction and organizational commitment in organisations Job Satisfaction and Organizational Commitment are two of the most prominent work attitudes examined in the work and organizational literature. These constructs also receive much attention within the more specific work-family literature. Researchers have often included both constructs in their examination of the relationships between work-family issues and

Managing Organisations Essay

3209 words - 13 pages GHANA INSTITUTE OF MANAGEMENT AND PUBLIC ADMINISTRATION (GIMPA) GMBA 710: MANAGING ORGANISATIONS CRITICAL SUCCESS FACTORS FOR EFFECTIVE TEAMS: A CASE STUDY OF THE TEAM DOTED (GMBA GROUP C) DENNIS OWUSU - SEKYERE (215003500) LECTURER: DR. BEN SARPONG MENSAH DECEMBER 2014 TABLE OF CONTENTS Content Page Table of Content

2.2.1. The Importance Of International Trade, Economic Integration And Global Markets To Uk Business Organisations

753 words - 4 pages countries which help organisations expand their operations in the market implicating skilful employees from over the world. Integrated economy also increases foreign direct investment from other countries. The relationship with other countries will be stronger. With many benefits, economic integration has become a important strategy of many countries in the world. Nowadays, any organisations always want to become bigger and expand its transaction in

Ethics In Multinational Organisations Essay

738 words - 3 pages One of the most important aspect of an organisation is to emphasise on ethical behaviour. An organisations ethical behaviour is reflected by the actions they take upon different ethical perspectives (Cronk, Krikwood, Ryan & Standley, 1996). This essay will discuss how different perspectives of ethics impact the operation of Multi-national organisations. Ethics is the code of moral principles and values that governs the behaviour of a person or a