Orsaker Till Andra Världskriget Och Förintelsen

5080 words - 21 pages

Orsaker till Andra Världskriget och Förintelsen

Grunderna till de två stora världskrigen som härjade i Europa och stora delar av resterande världen och den fasansfulla händelse som kom att kallas förintelsen som utrotade mer än 6 miljoner europeiska Judar kan spåras långt tillbaka i tiden. Hur kunde då detta ske frågar man sig. Här ska jag ta en titt på några av de viktigaste händelserna som så småningom ledde fram till Andra Världskriget och förintelsen.

Upplysningen och Revolutionernas tid

Under upplysningstiden i 1700-talets Europa så sattes det händelseförlopp i gång som skulle leda till den största förödelsen mänskligheten någonsin skådat (och förhoppningsvis kommer skåda).

...view middle of the document...

Eller att de som tolkat den kanske inte hade rätt i allt. Kanske var inte människan fallen och för alltid i väntan på Guds Dom. Kanske hade inte Gud skapat människan med tanken att hon skulle tjäna. Utan hade Han givit oss allt detta med åsikten att vi, med vårat eget förnuft, själva skulle skapa oss den framtiden som vi förtjänar. De första Demokratiska tankarna blommade upp, framför allt i dåtidens Frankrike, och trotts hårt motstånd från de som var mäktigast så var framtiden, som det visade sig, oundviklig.

Den Amerikanska Revolutionen

Det hela började med den Amerikanska revolutionen. Efter en stor kapplöpning och även krig om denna nya värld så hade det Brittiska Imperiet lagt under sig i stort sätt hela den Nordamerikanska kontinenten. I Amerika fanns de naturtillgångar och den odlingsmark som hade säkrat Englands platts som ledande supermakt i världen. Och efter seger mott både det mäktiga Frankrike och Spanien så var det äntligen fred i den Nya Världen. Men de Amerikanska nybyggarna och kolonisterna var inte helt nöjda med detta. De villa inte tvingas att betala skatt till en avlägsen Kronan i London, dessutom förlorade de på att England fick allt de producerade. 13 kolonier krävde sin självständighet och revolutionen påbörjades med det berömda "Boston Tea party" där några unga frihetskämpar, maskerade som indianer, ockuperade ett Brittiskt fartyg förankrat i Bostons hamns och slängde dess last av te överbord. I kriget som följde slogs enkla bönder mot en Brittiska övermakt av elittrupper. Men, de hittade en osannolik bundsförvant i Frankrike som ville hämnas förlusten mot England. De Förenta Staterna vann en mycket oväntad seger och skrev sin självständighetsförklaring den 4 juli 1776 och skapade den första moderna Demokratin, The Thirteen United States of America. Deras konstitution skrevs med grunden att alla människor var lika värda trotts att bara männen hade rösträtt och svarta fortfarande var slavar. Men trotts detta så var det en jämlikhet utan dess like i varken det exotiska Asien eller, enligt dem själva, överlägsna Europa.

De Europeiska härskarna föraktade de liberala idealen, de ansåg att de fått sin makt av Gud och ville självklart inte ge upp den. Men de liberala idéerna hade trotts det hårda motståndet förespråkats under lång tid i västra Europa och i och med den Amerikanska revolutionen så väcktes nytt hopp ett fri och demokratisk framtid. Härskarna i Europa såg dessa frihetskämpar som en minoritet som lätt skulle kunna slås ner men de växte sig allt större och snart skulle de vara utom kontroll.

Den Franska Revolutionen

I Frankrike så hade man under 1700-talets sista halva präglats och inspireras av upplysningens lockande ord om rättvisa, demokrati och ett jämställt samhälle. Denna dröm blev plötsligt verklighet i De Förenta Staterna i den fria världen bortom havet. Man fick också stor inspiration av Storbritanniens Parlamentarism. Trotts upprepande försök till fred så var revolutionen så småningom...

Other Essays Like Orsaker Till Andra Världskriget Och Förintelsen

Samhälle Essay

805 words - 4 pages Bananträdet 1. Både alternativ A och B är demokratiska på sitt sätt men, personligen, tror jag att alternativ A är mer demokratisk än alternativ B. För att även om det står att ”det är förbjudet att framföra åsikter...” Så är det ändå, i mina ögon, mer demokratiskt för att i en demokrati ska alla vara lika värda, ingen ska få mer än andra. Men t.ex. i Sverige så finns det en skillnad mellan lönerna p.g.a. kön. Och det är så för att det sägs

Case - Malmö Stad Essay

1241 words - 5 pages ” utgjorde grunden för upphandlingen av det nya HR- systemet. Förberedelserna är till synes grundligt gjorda. Nuläget i varje process granskades under flera månader samtidigt som man studerade andra kommuner och deras nya HR-system. Detta presenterades och diskuterades med en extern publik. Allt i enhetlighet med hur föreberedelser bör göras. Välja och utbilda personal Aditro utvecklade det nya systemet. Kunskapen om detta system överfördes till fem

Amazonas Regnskog

1679 words - 7 pages genererar likaså än mängd ekosystemtjänster som antingen vi är beroende av eller andra arter eller ekosystem. Mångfalden i de enskilda ekosystemen är av högsta värde eftersom alla ekosystem på jorden är ihopkopplade och växelvärker på ett eller anat set i biosfären, på grund av detta kan förlusten av en sodan mängd arter och ekosystem, som totala förlusten av regnskog skulle leda till, betyda oförutsägbara följder för miljön på alla andra hål i världen

Kulture

3353 words - 14 pages medlem som kan tänkas ha ett avvikande beteende än de andra . Den största orsaken som leder till rasism är människors fördomar om andra. T.ex. så ses "svarta människor" som våldsbenägna, lata, strövande människor etc. Men det är inte bara mot de svarta man har fördomar utan även vi svenskar ses av andra européer som tysta, oberoende och stängda. Dessa &auml

The Separation Of Capital Ownership And Control

1577 words - 7 pages The argument of whether the separation of capital ownership and control is an efficient form of organization has constantly been a controversial issue. The criticism whether the controllers’ act is in the best interest of the owners’ wills never end as long as hired managers operate management. As the number of public companies has been increasing over the course of this century, meanwhile the American style of contact based corporation has

The Versatility And Flexibility Of OLED's

1014 words - 5 pages In April 1, 2002, organic light emitting diodes gain rise in the scientific community with their published, more practical form at Ames Laboratory. “Scientists at the U.S. Department of Energy's Ames Laboratory, in collaboration with scientists at the University of Michigan, Ann Arbor, have developed and demonstrated a novel, fluorescence-based chemical sensor that is more compact, versatile and less expensive than existing technology of its

Comparing The Moral Virtues Of Antony And Julian The Apostate

1103 words - 5 pages Roman emperor Julian the Apostate and Christian leader Antony both exhibited many qualities of character during their existence. Both of them led very distinctive lives although shared several ethical values. Book 25 of “The Later Roman Empire” and the book “Early Christian Lives” show concrete evidence of this. In the following essay, I will argue how both leaders’ lives were devoted to their religious beliefs and their mutual cardinal virtues

Living In A Cashless Society

1637 words - 7 pages Money in a traditional sense no longer exists. Money is becoming much of a concept than a physical material, and most ordinary bitter have not see the reality of the switch. People today are using credit and debit cards on a regular basis and in everyday situations such as meal purchased at fast food, highway tolls, clothing, groceries, gas stations, etc. all of these means of systems could be regarded as a cashless society or world. The question

The French And Indian War: The "Real" First World War

1955 words - 8 pages The Seven Years War, or more commonly referred to as “The French and Indian War”, has been called the true First World War. In this book The French and Indian War: Deciding the Fate of North America, the author and historian Walter R. Borneman paints a detailed and elaborate picture that justifies the claim of it being the first true war of global proportions. If ever there truly was a climax to the never ending feud of the European powers

Is The Use Of Animals In Medical Research A Necessary Measure?

1513 words - 7 pages Throughout history, animals have been used in experiments to test product safety and obtain medical knowledge that benefits both humans and animals alike. Every year there are numerous medical breakthroughs, such as medications and surgical instruments, which are tested on animals to insure their safety before they are deemed acceptable for human use. Even though the results of the experiments saved millions of human lives, they are also

Education And The Evolving Job Market

2363 words - 10 pages The lives of students today are changing. They are preparing for lives and jobs that have never before existed. If teachers hope to have a significant and worthwhile impact on these quickly changing lives, they must change the way they think, prepare, and instruct our future generations. Children cannot afford to have teachers who remain stagnant in their methods and ideals. Students crave instructors that are willing to allow them to tap

Related Papers

Undone Swedish Work Essay

1769 words - 8 pages till andra ändamål, specifik lokalisering i form av lokalt kontor på orten(närhet till marknaden) och humankapital i form av utbildade ambulansförare och ambulanssjuksköterskor. Innan investeringen och upphandlingen, kan man se det som vilket producerande företag som helst som jämför alternativen av leverantörer. I det här fallet är det framförallt de fysiska och humana tillgångarna som spelar roll i form av ambulanser, utrustning och kompetent

Age In Society Essay

1508 words - 7 pages det kommer att bli minskad reflektion (aldrig slutat) är att sluta stödja den. Föräldrar som klagar det mÃ¥ste hitta ett sätt att kontrollera deras barns tillgÃ¥ng till den. Och om theyfeel De kan inte, dÃ¥ de är bara att ta den enkla vägen ut. Det är inte lätt att vara förälder. Bara för att de utmaningar som verkar svÃ¥rare i dag, betyder inte thatthey're utan en lösning. Sluta skylla pÃ¥ andra och komma tillbaka till att ge vÃ

Organisations World Essay

1340 words - 6 pages sin omvärld så öppnas också ögonen för vad i omvärlden som det kan vara bra att hålla koll på. Detta avsnitt är centralt eftersom det ger många viktiga förklaringar till varför organisationer ser ut som de gör, varför vissa klarar sig bra och andra inte och så vidare. Det ligger också till grund för exempelvis diskussionen kring företags strategier, som vi ska ta upp i nästa avsnitt. [pic] Utgångspunkten i diskussionen om hur organisationer

Dance Abaout Anything Essay

5282 words - 22 pages synsätt skilde det sensoriska och kroppsliga från det intellektuella när det kom till estetik och Baumgarten ville kunna diskutera andra sätt att uppfatta världen på än via intellektet. Han bidrog till att skapa en filosofisk disciplin för estetiken och skapade något som nästan kan liknas vid ett vetenskapligt system. Bland Europas intellektuella fanns viljan att skapa en egen filosofi för ”konsten och det sköna” (Alerby & Elídóttir, 2006, s.16