The Dutch Parliament Essay

3643 words - 15 pages

'Meedoen, meer werk, minder regels'. Ferme taal van het kabinet Balkenende II. Aan duidelijkheid geen gebrek bij het motto van onze regering: Minder bureaucratie en een grotere deelname van de bevolking aan de politiek, dát is wat ze willen. De vraag is echter hoe er meer werkgelegenheid gecreëerd zal worden. Minder bureaucratie betekent namelijk minder regels maken, maar wat laten we gemeenteambtenaren dán de hele dag doen?Dat het creëren van meer werkgelegenheid hoog op de agenda van ons kabinet genoteerd staat is begrijpelijk: Volgens de prognoses van het Centraal Bureau voor de Statistiek zal zonder maatregelen in 2007 de werkloosheid in Nederland zijn verdubbeld ...view middle of the document...

De overheid zal dus, ondanks deze maatregel, weinig grip kunnen krijgen op de lonen in de marktsector. Kortom: loonmatiging zal zeker niet leiden tot een enorme groei van de werkgelegenheid, simpelweg omdat de lonen in het bedrijfsleven waarschijnlijk niet veel gematigd zullen worden.Een tweede maatregel die het kabinet voorstelt om meer werkgelegenheid te creëren, hangt samen met een ander doel van het kabinet: minder regels. Door een vermindering van de administratieve rompslomp en lagere lasten moeten zelfstandig ondernemers weer gestimuleerd worden om een eigen onderneming op te zetten. Als het goed gaat met deze nieuwe bedrijven, zullen ze meer personeel nodig hebben, en voilà: een groei van de werkgelegenheid is in gang gezet, aldus het kabinet.In werkelijkheid valt de afname van die administratieve rompslomp vooralsnog (vies) tegen: beginnende ondernemers krijgen nog steeds te maken met een enorme berg papierwerk, en ook van die lagere lasten is maar weinig terecht gekomen: In het regeerakkoord belooft het kabinet ons een afname van 25% ten opzichte van de financiële lasten in december 2002, de werkelijke afname bedraagt echter enkele procenten. Met andere woorden: Ook deze tweede maatregel van het kabinet zal geen hout snijden: Als minder regels en lagere lasten werkelijk voor meer werkgelegenheid zorgen, moet het kabinet wel ervoor zorgen dat er ook minder bureaucratie en lagere lasten zijn!Tot de personen die kritisch kijken naar deze maatregelen van het kabinet behoort onder meer Noel Lebens, fractievoorzitter van het CDA van de Provinciale Staten in Limburg. Hij bewijst dat er méér mogelijkheden zijn om de werkloosheid een halt toe te roepen. Zo oppert hij om een vierdaagse werkweek in te voeren. Op de 'vrije' vijfde dag, kunnen dan werknemers bijgeschoold worden.Ondanks dat veel werknemers in eerste instantie weinig zullen zien in een verkorting van hun werkweek, en de daarbij behorende inkomensachteruitgang, zal het plan van Lebens op den duur wél effect hebben: Ondernemingen zullen nu namelijk, als ze dezelfde productie willen behouden, verplicht worden om meer personeel aan te trekken, zodat de vrijgekomen uren weer ingevuld worden.Een tweede criticus, die vindt dat de maatregelen van de overheid niet zorgen voor meer werkgelegenheid is Henk Beekers, hij is directievoorzitter van de ING-Bank in Midden-Nederland. Ook hij heeft een eigen oplossing voor de groeiende werkloosheid. Volgens hem moet de arbeidsmarkt transparanter worden. Dat houdt in dat werkgevers die vacatures hebben eerder werknemers moeten kunnen vinden en andersom, dat werknemers sneller op de hoogte moeten zijn van vacatures bij bedrijven.Een databank, waarin het aantal werkzoekenden én het aantal vacatures geregistreerd wordt is dan ook dé oplossing: Werkgevers zullen nu sneller de juiste persoon voor hun baan weten te vinden, en ook voor werknemers wordt het gemakkelijker om gericht te zoeken. Kortom, door...

Other Essays Like The Dutch Parliament

The Effects Of Decriminalizing Prostitution In Canada

1593 words - 7 pages stability and security within the state. One of the important aspects of the Netherlands legalization policy is noted in section 250a of the Dutch Penal Code, which distinguishes between voluntary and involuntary prostitution (Library of Parliament, 9, 2011). Through this new legislation, the Netherlands has shed light on the importance between women who are forced into the sex trade, and those who enter it willingly. Some of the benefits of

Regulating Act Essay

608 words - 3 pages By 1773 the East India Company was in dire financial straits. The Company was important to Britain because it was a monopoly trading company in India and in the east and many influential people were shareholders. The Company paid �400,000 annually to the government to maintain the monopoly but had been unable to meet its commitments because of the loss of tea sales to America since 1768. About 85% of all the tea in America was smuggled Dutch tea

Student Handbook

1164 words - 5 pages History Central, Retrieved April 22, 2014, from American History Central: http://www.www.americanhistorycentral.com/entry.php?rec=478&view=main The Treaty of Paris 1783 Short after the battle of Yorktown in 1781, talks of peace began to linger in the English Parliament and in the Continental Congress. Although, back in those days Parliament was infamous for being unstable, and most of the time it depended on the House of Commons and the

Hofstefede

3129 words - 13 pages industry needs two important aspects to deal with the demands of globalization; 1) Understanding the customer needs and 2) Providing customer service tailor made for the customer needs and demands (Investopedia, 2008). 2) Country Macro Level Fact Sheet Socio-Economic Comparison (CIA, 2015) | Netherlands | Lebanon | Population | 16,947,904 (July 2015 est.) | 6,184,701 (July 2015 est.) | Ethnic Groups | Dutch 80.7%, EU 5%, Indonesian

Euro in Europe

963 words - 4 pages states are net contributors, and some are net recipients. The Netherlands is a net contributor, and has been so since 1991. Along with Sweden, Germany and Austria, the Netherlands is one of the EU’s biggest net contributors. Per capita, the Dutch pay much more than other member states with a similar level of prosperity. The Netherlands is also one of the few countries to give the EU an annual statement explaining how it has spent EU money.In 2012, the

The Moral Courage of Fw Deklerk

3996 words - 16 pages Ending Apartheid: The Moral Courage of F.W. de Klerk On February 2, 1990, the people of South Africa gathered to watch their recently elected president’s address to parliament. The annual event, equivalent to the US President’s State of the Union Address, is delivered every year in Cape Town. The people of South Africa and the world waited in anticipation, expecting that president F.W. de Klerk would announce the release of

Boston Tea Party

2684 words - 11 pages obtained without an understanding of the issues and events that preceded it. The Party, which occurred in 1773, had its origins several years earlier, in the wake of the French and Indian War, which ended in 1763. In 1766, Parliament passed the Quartering Act, which provided for "billeting, provisioning and discipline of British forces, requiring colonial assemblies to provide barracks and supplies such as candles, fuel, vinegar, beer and salt for

Multiple Choice

1078 words - 5 pages MULTIPLE CHOICE. Choose the one alternative that best completes the statement or answers the question. 1) King Charles I disbanded Parliament in 1629 because he could not deal with intense criticism from the 1) _______ A) Puritans. B) Anglicans. C) Catholics. D) Baptists. E) Presbyterians. TRUE/FALSE. Write 'T' if the statement is true and 'F' if the statement is false. 2) The Glorious Revolution brought the Stuart monarch

Hitlers Rise to Fuhrer

1024 words - 5 pages advantage of the Reichstag fire - he got the Reichstag to pass the Enabling Act.   Then, using the power this gave him to make his own laws, he set up the Gestapo, banned Trade Unions and opposition parties and (on the Night of the Long Knives, July 1934) removed even the opposition within the Nazi Party.    On the 27th February 1933 in Berlin there was an arson attack on the Reichstag parliament building. A thorough search conducted by

Enlightenment to Revolution

802 words - 4 pages during the Enlightenment, but also the American Revolution. In the 1660’s, when the parliament passed laws called Navigation Acts, the Americans became upset. The Navigation Acts permitted the Americans to have high taxes on any imported Dutch or French goods and banned Americans to sell their valuable goods to anyone one but the British. This was done without the consent from the American settlers. The Americans were particularly upset about

Coffee Houses

691 words - 3 pages commercial life of those times. For instance: The Committee for the Reform of Parliament met at Mile's where there were many heated debates. Addison's famous letter-box was put up at Button's to receive contributions from the public for Addison's paper, The Spectator, which was an introduction to journalistic writing. Insurance underwriters met at Lloyd's Coffee-House to make themselves available to seafarers, forming Lloyd's of London. "Stock

Related Papers

William Iii And Mary Ii Of England

499 words - 2 pages William III and Mary II were very much favored by Parliament and the people of England. They agreed to not abuse their power instead of taking advantage of it like the Stuart Kings did. They protected the safety and welfare of the Protestant Kingdom they ruled. As a joint monarchy, William III and Mary II dethroned the Catholic King James II, and accepted the Bill of Rights which helped form the political government in England.Before becoming

Oliver Cromwell Vs Charles I Essay

1383 words - 6 pages Government constitution. In this constitution Cromwell was the Lord Protector and was assisted by a council of state. Cromwell manipulated Parliament to fund English wars. He put down another royalist rebellion and ended favorably the Dutch war. (Spievogel 2000) Ironically however, Cromwell used more arbitrary power than Charles I and failed to set up a constitutional government. It can be said with a good deal of certainty that

Is There A Democratic Deficit At The Heart Of The Eu?

1852 words - 8 pages shows how the EU is led by an elite that will not take rejection from the population of an EU member-state. This can be evidenced further by idea of an EU Constitution that the elite were in favour of because it would create in theory a “United States of Europe”. The French and Dutch held referendums on whether to accept an EU constitution and both rejected the proposed Constitution. However, the EU constitution was brought back almost in its

King James Ii: A Reflection Of Autonomy And Responsibility

2058 words - 9 pages navy in the Anglo- Dutch war, which resulted in a new English city renamed for him (New York). He became King of England on February 6, 1685 and remained so until he fled to France, escaping the hatred of his countrymen and the threats of his son-in-law on December 11, 1688. He was crowned King of Scotland 11 weeks after his coronation in England on April 23, 1685 and continued ruling over Ireland, even after his deposition, until July 1, 1690 when